Proces konsultacji społecznych projektów Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich i Prognozy Oddziaływania na Środowisko KPOWM został zainicjowany 8 marca 2016 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Konsultowanie projektu KPOWM wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.). Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewnia udział społeczeństwa w ich opracowaniu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm., zwana dalej Ustawa OOŚ).
Konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach o istotnym znaczeniu nie została uregulowana bezpośrednio w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., natomiast wynika z zasad konstytucyjnych, a w szczególności: zasady suwerenności narodu (art. 4), zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2), zasady społeczeństwa obywatelskiego (art. 11, 12, 14, 16 ust. 2, 17, art. 25 ust. 2) oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej (art. 20). Ponadto z rozdziału II ustawy zasadniczej wynika, że każda osoba pozostająca pod ochroną prawa polskiego może swobodnie wyrażać swoje poglądy, pozyskiwać i rozpowszechniać informacje (art. 54 ust. 1), składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby (za jej zgodą) do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63) oraz korzystać z prawa dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3).
Na stronie www.chronmorze.pl opublikowano projekt Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko tego projektu oraz z elektronicznym formularzem, umożliwiającym ich konsultowanie, opiniowanie, zgłaszanie do nich uwag. Konsultacje społeczne trwały 21 dni i zakończyły się 29 marca 2016 r. Zawiadomienia o prowadzonych konsultacjach zostały wywieszone w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i siedzibach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. W celu umożliwienia udziału w konsultacjach społecznych jak najszerszemu gronu interesariuszy, dokumenty zostały udostępnione również w wersji papierowej w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i siedzibach RZGW w Gdańsku i Szczecinie. Ponadto dokumenty zostały też udostępnione na konferencji w Sopocie, a uczestnicy konferencji mogli składać uwagi do dokumentów ustnie lub na drukowanych formularzach uwag.

Zbiorcze opracowanie przekazanych uwag oraz ich analiza, sposób rozpatrzenia i wnioski zostały opublikowane na niniejszej stronie. Informacje te były brane pod uwagę podczas przygotowania finalnej wersji Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Należy pamiętać, że wnioski z konsultacji społecznych oraz wynikające z nich rekomendacje w miarę możliwości zostały wykorzystane do uzupełnienia i korekty przygotowywanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej projektu KPOWM, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, zainteresowanych podmiotów oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie i realizację postanowień KPOWM.

ZAPYTAJ EKSPERTA