Światowy Dzień Morza

22 marca 2016 r.

W Światowym Dniu Wody, 22 marca, kraje nadbałtyckie obchodzą ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.

Święto to ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy stanu Bałtyku. To jedno z najpłytszych mórz jest bowiem równocześnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu są m.in. postępującaeutrofizacja związana przede wszystkim z dopływem biogenów do wód morskich ze źródeł lądowych, intensywne połowy i nieregulowane rybołówstwo, odpady w środowisku morskim.

Te i inne zagrożenia zostały zidentyfikowane i przenalizowane w Krajowym Programie Ochrony Wód Morskich (KPOWM). Dokument opisuje także działania, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić stan Morza Bałtyckiego – jest ich łącznie 57 (m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych, inwestycyjnych).

Przygotowanie KPOWM wieńczy wieloetapowy proces wymagany przez Ramową Dyrektywę w sprawie Strategii Morskiej, która wprowadza zintegrowaną politykę morskiej na szczeblach krajowym, regionalnym i unijnym.

Do 29 marca br. można zgłaszać uwagi do projektu KPOWM.

ZAPYTAJ EKSPERTA