Program

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym, którego konieczność opracowania nakłada na kraje członkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.

Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. W ramach niniejszego programu działania podstawowe będą obejmować następujące kategorie: działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne oraz kontrolne. W ramach prac planistycznych zostaną rozpatrzone i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione działania zaproponowane przez m.in. ministrów właściwych do spraw: gospodarki morskiej, rybołówstwa, rolnictwa, obrony narodowej oraz zdrowia, a także działania zgłoszone w przez Polskę w ramach prac grupy HELCOM Interssesional Group for MSFD Programme of Measures.
Projekty planów i programów (oraz wszelkie ich modyfikacje), które potencjalnie mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, w tym na ludzi oraz cenne gatunki i siedliska - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podlegają m.in. ocenie pod kątem ryzyka wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Jest to wymóg przewidziany w prawie krajowym, wynikający z przepisów prawa międzynarodowego - Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (dalej Konwencja z Espoo) oraz Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie ocen wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej Dyrektywa SEA).

 

 

ZAPYTAJ EKSPERTA